Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Σχόλια γιά την Διοίκηση της ΠΑΕ και όλα τα σχετικά...

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ όνειρο ή στόχος; Σκέψεις - ενδεχόμενα .. vol

Δημοσίευσηαπό goran 64 » Δευτ 01 Ιουν 2020, 15:29

ΑποστόληςΑ έγραψε:Νέα Τούμπα και με το... νόμο: Αυτή είναι η τροπολογία!

sdna - 19 Οκτωβρίου 2018, 10:29

Η ρύθμιση που στέλνει η Κυβέρνηση στην Βουλή προκειμένου να παραχωρηθούν για 99 χρόνια συνολικά 30 στρέμματα στον ΠΑΟΚ για να υλοποιηθεί το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας.

Πρόσφατα σημειώσαμε μέσα από το SDNA πως ολοκληρώθηκε η τροπολογία για την παραχώρηση οικοπέδου γύρω από την Τούμπα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ και θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή. Σήμερα η εφημερίδα Metrosport έφερε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της ρύθμισης που συντάχθηκε μετά από συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων για να κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, η κατασκευή θα πρέπει να προχωρήσει στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ θα υπάρξουν συνολικά 600 θέσεις πάρκινγκ στο νέο γήπεδο του Δικεφάλου και ο συντελεστής δόμησης θα φτάνει τα 40 μέτρα ύψος.

Αναλυτικά παρακάτω το περιεχόμενο της ρύθμισης και όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής:

«Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση για ενενήντα εννέα (99) έτη στο ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών» (Π.Α.Ο.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με την αριθ. 822/1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο εξής «Σωματείο», έκταση συνολικού εμβαδού 29.284 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκη και αποτελείται από τα ακίνητα : α) με ΚΑΕΚ 190446701019/0/0 εμβαδού 21.722 τ.μ., β) με ΚΑΕΚ 190446701021/0/0 εμβαδού 344 τ.μ., τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και γ) με ΚΑΕΚ 190446304020/0/0 εμβαδού 7.218 τ.μ το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε, μαζί με το όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ 190446701017/0/0 που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Σωματείο, να αποτελεί ενιαία έκταση για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του και την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου με τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις συνοδές χρήσεις και συμπληρωματικές τους λειτουργίες.
Η παραχωρούμενη έκταση καθώς και η ιδιοκτησία του Σωματείου δύναται να τροποποιηθούν κατά όρια και έκταση κατά τη διαδικασία των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίρεται η παραχώρηση σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 7.

Το Σωματείο εξουσιοδοτείται με το παρόν και αναλαμβάνει, στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των παραχωρούμενων ακινήτων, το ίδιο ή δια εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης, να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των ακινήτων συμβολαιογραφών πράξεων που αφορούν στην παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης, στην ανταλλαγή ή στην προσάρτηση εκτάσεων με ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή στη σύσταση δουλείας επί αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 1, προκειμένου να εκδοθούν πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού των εκτάσεων που παραχωρούνται με το παρόν και να αποβληθούν τρίτοι, μη κύριοι, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σε περίπτωση που από τη διαδικασία προκύψουν εισφορές σε χρήμα, αυτές θα βαρύνουν το Σωματείο.

Για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης και για την ολοκλήρωση και έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, κατά της διατάξεις του ν. 4447/2016 (Α’ 241), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δύναται να παραχωρηθεί στο Σωματείο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος, οποιαδήποτε όμορη έκταση του Δήμου και να συνενωθεί με το παραχωρούμενο ακίνητο. Χτίσματα που βρίσκονται επί της παραχωρούμενης έκτασης δύναται να κατεδαφιστούν με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και έξοδα του Σωματείου

Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησή της παρ. 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Σωματείο με τις συμβάσεις του παρόντος, το τελευταίο δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους και να συμβάλλεται και να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησή και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό Σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, έργων υποδομής, ανάπλασης περιοχής καθώς και κατασκευής χώρων στάθμευσης.

Στις συμβάσεις αυτές ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσει, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α 87)

Η συμβολαιογραφική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194) για τις θέσεις στάθμευσης που θα δημιουργηθούν μπορεί να γίνεται από το Σωματείο για λογαριασμό των κυρίων των ακινήτων της παραχωρούμενης έκτασης.

Οι χρήσεις γης για τις εκτάσεις της παρ. 1 μπορεί να είναι οι χρήσεις της γενικής κατηγορίας Πολεοδομικό Κέντρο και της ειδικής χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων [μεγάλες (4.2) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις] σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 13 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Οι χρήσεις εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 7

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου στα ακίνητα της παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, καθορίζονται και οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής κατ’ όγκο δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην 50111/11.12.2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 1371) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40,00) μέτρα με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού το οποίο καθορίζεται μετά από την μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης.

Η περίπτ. ε της παρ. 1 της ΥΑ 50111/11.12.2003 απόφασης της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταργείται. Στο πλαίσιο της σύνταξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου το Σωματείο έχει το δικαίωμα να προτείνει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους ειδικούς όρους δόμησης για την παραχωρούμενη έκταση

Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις (600) εξακόσιες. Από αυτές διακόσιες (200) θέσεις πρέπει να βρίσκονται εντός χώρου των νέων εγκαταστάσεων ή σε άμεση επαφή με αυτές και τετρακόσιες (400) θέσεις πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο, ή δημόσιο ή δημοτικό ακίνητο που να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για την αξιοποίηση των εκτάσεων της παρ. 1 και για την πληρέστερη προστασία των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με την υπ.αρ ΥΠΠ0/ΑΡΧ/Α1/Φ16/49445/2060 «Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης» (ΒΊ89/1990), πριν την έκδοση του π.δ. της παρ. 7, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τα άρθρα 10,12 και 14 του ν. 3028/2002 (Α’ 153)

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 και 37 του ν. 3028/2002, για την παρακολούθηση όλων των εκσκαφικών εργασιών, την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, θα υπογράφει μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κύριου του έργου, -1σύμφωνα με το άρθρο 6 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος II του ν. 4072/2012 (Α’ 86)».

Η εν λόγω ρύθμιση ψηφίστηκε από την Βουλή, στις 23 Οκτωβρίου 2018, πλέον των 19 μηνών, ως τώρα, δηλαδή...

Το Προεδρικό Διάταγμα, της παραγράφου 7, από την ημερομηνία της εκδόσεως-υπογραφής του οποίου, έχουμε στην διάθεση μας 4 χρόνια, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, μήπως ξέρει κανένας πού "κολλάει"?

Μήπως εκεί, όπου "κολλάει", τόσα χρόνια και η ολοκλήρωση της κατασκευής του μετρό της Θεσσαλονίκης? :?

Edit:
Βρήκα κάποιες "απαντήσεις" στα ερωτήματα μου, σε άρθρο του inPAOK.gr, της 7ης Μαϊου 2020...Τις αφήνω εδώ:

Για το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας και το που ακριβώς βρίσκεται η υπόθεση, τοποθετήθηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το προεδρικό διάταγμα για το νέο γήπεδο αναμένεται να υπογραφεί από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά, τα όσα είπε:

Για το ΕΧΣ της Νέας Τούμπας και αν προωθήθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού:

«Το χειρίζεται η διευθύντρια του, η κ. Αντωνίου. Την εντολή την έδωσα εγώ γιατί έχω διαπιστώσει καθυστερήσεις. Έχω έρθει 3 φορές Θεσσαλονίκη για διασκέψεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν είχε γίνει τίποτα. Κάναμε συσκέψεις και στην Αθήνα. Απηύδησα γιατί από αβελτηρία δεν προχωρούσε το έργο. Πλέον το τρέχουμε εμείς. Είναι μεγάλη και σοβαρή μελέτη. Το έχω από την περασμένη εβδομάδα κι οι υπηρεσίες το προωθούν για την περιβαλλοντική αδειοδότηση».

Για το θα πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στην Ευρώπη:
«Η μελέτη είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για πολύ μεγάλο πρότζεκτ για τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Έχει τεράστια σημασία. Το ζήτημα βρίσκεται στην αξιολόγηση. Θα σταλεί και στο υπουργείο πολιτισμού. Είναι και η αρχαιολογική υπηρεσία που δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Δε θέλω να προκαταλάβω τι θα πει το υπουργείο αλλά η εκτίμηση μου είναι πως δε θα υπάρξουν δυσκολίες».

Για την χωρητικότητα των 41.926 θέσεων:
«Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είναι τόσο απλό. Οι πολεοδομικοί όροι δεν ορίζουν χωρητικότητα αλλά συντελεστές δόμησης.»

Για τη δουλειά που έγινε:
«Στο βαθμό που γνωρίζω, η εντύπωση μου είναι πως πρόκειται για πολύ καλή δουλειά».

Στο σημείο αυτό μπήκε στην κουβέντα και ο αρχιτέκτονας του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της Νέας Τούμπας, Τάκης Δούμας.

«Ευχαριστώ για τα καλά λόγια για τη μελέτη. Λίγα είπε ο υπουργός για την προσπάθεια που έχει δείξει η κ. Αντωνίου. Είναι πολύ κοντά στο πρότζεκτ. Δεν έχουμε ξαναδεί υπουργό να τρέχει έτσι τα θέματα και να προσπαθεί να ολοκληρωθούν οι μελέτες».

Ο κ. Οικονόμου αποκρίθηκε:
«Αυτή δεν είναι εύνοια προς τον ΠΑΟΚ, θα το έκανα για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι σχέδιο που θα φέρει ανάπτυξη και στην πόλη και στην Ελλάδα.

Για τις αλλαγές που θα γίνουν στην περιοχή του γηπέδου:
«Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο αθλητικό. Είναι κάτι που θα το ξέρουν και στο εξωτερικό. Δημιουργείται ένα τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες στην περιοχή. Θα είναι μια εστία βιώσιμης ανάπτυξης για τη γειτονιά και την πόλη. Δεν θα έχει στενά σχέση μόνο με το γήπεδο του ΠΑΟΚ».

Για το χρονοδιάγραμμα του έργου:
«Είναι περίπλοκο έργο, δεν πατάς ένα κουμπί και γίνονται όλα. Υπάρχουν μελέτες που πρέπει να συντονιστούν. Θα γίνει αξιολόγηση. Έχει φτάσει αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία θα συντάξει μια εισήγηση, αυτό θα κρατήσει έναν μήνα, μέσα στον Μάιο. Πρέπει να αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα. Σε αυτό το διάστημα μπορεί οποιοσδήποτε να πει τις απόψεις τους για το έργο. Στη ΔΕΘ κάναμε 8 μήνες. Στο δια ταύτα, νομίζω ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την τελική έγκριση ώστε να υπογραφτεί το διάταγμα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρέπει να εγκριθεί και η αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή. Περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ να επικοινωνήσουν για το ρυμοτομικό σχέδιο που ετοιμάζουν. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο περισσότερο η διαδικασία. Δε νομίζω ότι θα έχουμε να λύσουμε σοβαρά ζητήματά και δε θα έχουμε εκπλήξεις».

Άντε να δούμε τι θα δούμε...Τρία μηνάκια, ακόμα, υπομονή, όπως διατείνεται ο αρμόδιος υπουργός, εντός Μαϊου!
Παλεύω ασταμάτητα. Αντιστέκομαι στην αδικία. Οργανώνομαι συνέχεια. Κατακτώ, μόνο τίμια. = Π.Α.Ο.Κ.
Χρηστάρα, ζεις μέσα στην καρδιά μου, ώσπου να ξανανταμώσουμε, στου Παραδείσου τα τσιμέντα....
Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολλή....
Άβαταρ μέλους
goran 64
 
Δημοσιεύσεις: 27343
Εγγραφή: Δευτ 05 Οκτ 2015, 16:20
Τοποθεσία: Πόλη του Π.Α.Ο.Κ.!!!!

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Taseos » Δευτ 01 Ιουν 2020, 16:41

Ε η εκθεση ειναι τοτε

Στάλθηκε από το Mi 9T Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Άβαταρ μέλους
Taseos
 
Δημοσιεύσεις: 2559
Εγγραφή: Κυρ 30 Δεκ 2007, 15:25

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό gaz » Δευτ 01 Ιουν 2020, 19:48

Να πω κι εγώ τις σκέψεις μου. Δεν πιστεύω ότι θα τρέξει το γήπεδο σύντομα. Να σας πω τις σκέψεις μου. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι μέσα πάνω από 50 χαρτιά. Ο Σαββίδης ξέρει ποιοι τον δαγκώνουν συνεχώς. Το όπεν είναι μέσα με τα μπουνια, όπως όλα τα κανάλια. Δεν είναι ευχαριστημένος με την ομάδα. Έσκασε πολλά για το Πόρτο Καρράς και έχει σκοπό να ρίξει πολλά για την ανακαίνιση του. Δεν πιστεύω ότι θα ρίξει 70 μύρια τώρα. Υπάρχει ένα σενάριο. Το Euro 2028. Αν το πάρουν τα Βαλκάνια η Ελλάδα θα χρειαστεί 3 γήπεδα. Τα έχει στην Αθήνα αλλά θέλουν και ένα στην Θεσσαλονίκη. Αυτό περιμένουν πιστεύω για να πάρουν το πακέτο από την πολιτεία.
gaz
 
Δημοσιεύσεις: 248
Εγγραφή: Δευτ 08 Απρ 2019, 19:26

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Sekeris » Δευτ 01 Ιουν 2020, 20:36

Αν ο Σαββιδης περίμενε να βγουν τα σενάρια θα ήταν ακόμα υπάλληλος στην καπνοβιομηχανια.
ΠΑΟΚ ο ενας,στον κοσμο αλλος κανενας
Άβαταρ μέλους
Sekeris
 
Δημοσιεύσεις: 1745
Εγγραφή: Παρ 25 Μάιος 2018, 15:07

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό eorptol1 » Τρί 02 Ιουν 2020, 09:06

gaz έγραψε:Να πω κι εγώ τις σκέψεις μου. Δεν πιστεύω ότι θα τρέξει το γήπεδο σύντομα. Να σας πω τις σκέψεις μου. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι μέσα πάνω από 50 χαρτιά. Ο Σαββίδης ξέρει ποιοι τον δαγκώνουν συνεχώς. Το όπεν είναι μέσα με τα μπουνια, όπως όλα τα κανάλια. Δεν είναι ευχαριστημένος με την ομάδα. Έσκασε πολλά για το Πόρτο Καρράς και έχει σκοπό να ρίξει πολλά για την ανακαίνιση του. Δεν πιστεύω ότι θα ρίξει 70 μύρια τώρα. Υπάρχει ένα σενάριο. Το Euro 2028. Αν το πάρουν τα Βαλκάνια η Ελλάδα θα χρειαστεί 3 γήπεδα. Τα έχει στην Αθήνα αλλά θέλουν και ένα στην Θεσσαλονίκη. Αυτό περιμένουν πιστεύω για να πάρουν το πακέτο από την πολιτεία.
Ναι περιμένει ο Ιβάν τον τζιτζικωστα...... :) :) :) :)

Στάλθηκε από το SM-T865 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
eorptol1
 
Δημοσιεύσεις: 7608
Εγγραφή: Τρί 08 Νοέμ 2016, 20:58

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Sekeris » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 02:31

ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ ΟΥΤΕ 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΣΟΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΈΡΓΟ.
Ε-Π-Ι-Κ-Ι-Ν-Δ-Υ-Ν-Ο-Ι & Α-Ν-Ι-Κ-Α-Ν-Ο-Ι
ΠΑΟΚ ο ενας,στον κοσμο αλλος κανενας
Άβαταρ μέλους
Sekeris
 
Δημοσιεύσεις: 1745
Εγγραφή: Παρ 25 Μάιος 2018, 15:07

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό icue » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 03:08

Να δωσουν το ονομα του ενοχου για το σημερινο φιασκο σε μια κερκιδα. Αφου τον χτισουν μεσα. Αν ειναι πολλοι και δεν βολευει, υπαρχουν και οι τουαλετες.
icue
 
Δημοσιεύσεις: 1661
Εγγραφή: Δευτ 24 Ιουν 2019, 12:45

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό PAOK_Antarctica » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 10:58

Sekeris έγραψε:ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ ΟΥΤΕ 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΣΟΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΈΡΓΟ.
Ε-Π-Ι-Κ-Ι-Ν-Δ-Υ-Ν-Ο-Ι & Α-Ν-Ι-Κ-Α-Ν-Ο-Ι


Ισχύει. Με αυτά τα στελέχη θα χτίσουμε γήπεδο;
Ασπρόμαυρη Ανταρκτική
Άβαταρ μέλους
PAOK_Antarctica
 
Δημοσιεύσεις: 8025
Εγγραφή: Τετ 11 Δεκ 2013, 18:13
Τοποθεσία: Νότιος Πόλος

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Taseos » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 11:00

Ε να μεινουμε με αυτο το γηπεδο μεχρι να πεσει μονο του
Άβαταρ μέλους
Taseos
 
Δημοσιεύσεις: 2559
Εγγραφή: Κυρ 30 Δεκ 2007, 15:25

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό PAOK_Antarctica » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 11:21

Ας χτίσουν το άλλο αλλού και όταν είναι έτοιμο ας γκρεμίσουν την Τούμπα.
Ασπρόμαυρη Ανταρκτική
Άβαταρ μέλους
PAOK_Antarctica
 
Δημοσιεύσεις: 8025
Εγγραφή: Τετ 11 Δεκ 2013, 18:13
Τοποθεσία: Νότιος Πόλος

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Sick Bastard » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 11:38

Sekeris έγραψε:ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ ΟΥΤΕ 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΣΟΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΈΡΓΟ.
Ε-Π-Ι-Κ-Ι-Ν-Δ-Υ-Ν-Ο-Ι & Α-Ν-Ι-Κ-Α-Ν-Ο-Ι


Απ το στόμα μου το πήρες.
ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΡΕ ΜΑΛΑΚΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΑΥΡΩΝ ΟΙ ΜΑΝΕΣ.
Άβαταρ μέλους
Sick Bastard
 
Δημοσιεύσεις: 9395
Εγγραφή: Τρί 19 Οκτ 2010, 12:00

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Taseos » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 12:50

PAOK_Antarctica έγραψε:
Sekeris έγραψε:ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ ΟΥΤΕ 1 ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΣΟΒΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ.ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΈΡΓΟ.
Ε-Π-Ι-Κ-Ι-Ν-Δ-Υ-Ν-Ο-Ι & Α-Ν-Ι-Κ-Α-Ν-Ο-Ι


Ισχύει. Με αυτά τα στελέχη θα χτίσουμε γήπεδο;
Αυτο ναι.συμφωνω.να εχει και χωρο πολυ
Άβαταρ μέλους
Taseos
 
Δημοσιεύσεις: 2559
Εγγραφή: Κυρ 30 Δεκ 2007, 15:25

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό ΑποστόληςΑ » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 14:22

Το όραμα του σύγχρονου γηπέδου του ΠΑΟΚ (όπως και κάθε άλλου στόχου) δεν μπορεί να σταματήσει εξ αιτίας παιδαριωδών λαθών κάποιων (υποτιθέμενων) στελεχών του ΠΑΟΚ.
Αλλάζουμε ό,τι σάπιο υπάρχει και συνεχίζουμε.
Τα τρυπήματα τέτοιου τύπου φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσουν εύκολα. Ο εχθρός καραδοκεί και προσπαθεί με λύσσα να μας τρυπήσει, όπου μπορεί. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι θα μας αναγκάσει (αν αντέξει ο Ιβάν μέχρι τέλους) να φτιάξουμε την καλύτερη και πιο οργανωμένη ΠΑΕ της Ελλάδας.
Η αυτό, ή θα βουλιάξουμε.
Επιτυχία είναι η συνεχής (έστω και μικρή) βελτίωση.
Άβαταρ μέλους
ΑποστόληςΑ
 
Δημοσιεύσεις: 57593
Εγγραφή: Τετ 17 Ιουν 2009, 10:09
Τοποθεσία: Άγιος Δημήτριος (τέως Μπραχάμι)

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Andrew R » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 15:33

PAOK_Antarctica έγραψε:Ας χτίσουν το άλλο αλλού και όταν είναι έτοιμο ας γκρεμίσουν την Τούμπα.

Ούτε για πλάκα γήπεδο εκτός Τούμπας.
Andrew R
 
Δημοσιεύσεις: 508
Εγγραφή: Δευτ 22 Δεκ 2014, 00:31

Re: Γήπεδο ΠΑΟΚ - Σκέψεις-ενδεχόμενα II

Δημοσίευσηαπό Totem_pk » Πέμ 16 Ιούλ 2020, 15:43

Τι γηπεδο ρε,παιδια. Με αυτους που εχουμε εκει στην ΠΑΕ το 2300 θα τελειωσει. Δεν ελπιζω σε τιποτα απο χτες. Μια καναμε λαθος δυο καναμε λαθος τρεις και τι στο διαολο. Ερχεται ο αλλος με σκοπο να διακοψει το ματς και εμεις δεν βαζουμε διχτυ. Βγαινει ενα λαλακισμενο στις 35000 κοσμο πεταει ενα χαρτι και γεια σας. Κανει το λαθος ο Ιβαν που κανονικα δεν επρεπε να βρεθει σε θεση να το κανει (εγω τον δικαιολογω θεωρω οτι τιποτα δεν εγινε) μας κρεμανε. Στις τιμωριες παντα παραπανω πληρωνουμε για πυρσους και συνθηματα. Μετα απο τετοια χρονια οι αλλοι οι καραγκιοζηδες πηγαινουν και δεν θεωρουν τα δελτια. Με τι ψυχη να συνεχισεις. Τι να ζητησεις απο παικτες προπονητες και κοσμο? Και θα παμε να γκρεμισουμε την τουμπα να χτισουμε νεο. Θα μας κανουνε πλακα ολοι. Και ο τελυταιος δημοτικος υπαλληλος και αυτος της πολεοδομιας θα μας σταυρωσουνε. Δεν ελπιζω σε τιποτα πια.
Totem_pk
 
Δημοσιεύσεις: 478
Εγγραφή: Τετ 21 Αύγ 2019, 11:59

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο Διοικητικά

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 9 επισκέπτες

metin2 pvp metin2 pvp serverler mt2 pvp metin2 pvp silkroad pvp knight pvp metin2 pvp serverler pvp serverler