ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο προς συζήτηση και δεν έγκειται στις παραπάνω Θεματικές Ενότητες...

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό K_geo » Σάβ 26 Σεπ 2015, 00:05

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1801
20 Αυγούστου 2015


Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση,διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού.

Χρήσιμα αποσπάσματα απο το νόμο:

Άρθρο 1
Ονομαστικά/Αριθμημένα Εισιτήρια − Έκταση εφαρμογής1.

Από τη δημοσίευση της παρούσης, για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α.,(εννοεί τα Αθλητικά σωματεία) τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται: (α) στην περίπτωση προμήθειας εισιτηρίων από αλλοδαπές ομάδες για λογαριασμό των φιλάθλων τους κατά την τέλεση διεθνών αγώνων στην Ελλάδα. [...] (β) επί ονομαστικών προσκλήσεων αναγραφομένου του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή του Α.Μ.Κ.Α του κατόχου της πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται άνευ οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος (γ) επί αγώνων πρωταθλημάτων νέων.


Άρθρο 4
Κάρτα Φιλάθλου

1. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2015−16 είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο η προμήθεια κάρτας φιλάθλου. Κάθε φίλαθλος προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο αγώνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης καθώς και προκειμένου να εισέλθει σε οικεία αθλητική εγκατάσταση θα οφείλει: (α) να την επιδεικνύει υποχρεωτικά κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτηρίου, (β) να εισάγει τον ειδικό αριθμό της στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. μέσω διαδικτύου) και (γ) να φέρει αυτή και να την επιδεικνύει όταν του ζητείται κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.

3. Μέχρι την 01−01−2016, όσοι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα έκδοσης υπέρ αυτών Κάρτας Φιλάθλου, μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στο σώμα του εισιτηρίου. Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων).

Από την 01−01−2016 δε θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου.


Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα,η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής γ) του Αριθμού μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). [...]

5. Ειδικά, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων, ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα
τα στοιχεία εκτός του στοιχείου στ που αναφέρεται ανωτέρω. (εννοεί τον αριθμό ταυτότητας)


7. Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, δυνάμενη να ανανεώνεται.


Στα επόμενα άρθρα καθορίζει τις ευθύνες εγκατάστασης που την έχουν οι όμαδες ή/και η super league :o :lol: και πιστεύω τελευταία σημεία πέρα του..κουτσομπολίστικου ή κοινωνικού θέματος (όπως το δεί κανείς δεν είναι αυτό το θέμα εν προκειμένω) είναι τα παρακάτω :

3. Το εκδιδόμενο ονομαστικό εισιτήριο φέρει, απαραιτήτως, ονοματεπώνυμο του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. Επίσης, υποχρεωτικά, αναγράφονται στην οπίσθια όψη του: (α) ότι απαγορεύεται η απευθείας διάθεση του εισιτηρίου αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο, ακόμη και αν αυτός είναι νόμιμος κάτοχος ισχύουσα Κάρτας Φιλάθλου, (β) ότι απαγορεύεται η εισαγωγή στην αθλητική εγκατάσταση αντικειμένων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας, (πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ.), (γ) ότι κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, είναι ενδεχόμενο να γίνει σωματικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Γι’ αυτό και απαραιτήτως, το εισιτήριο πρέπει να συνοδεύεται από την Κάρτα Φιλάθλου και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, (δ) ότι ο χώρος της αθλητικής εγκατάστασης εποπτεύεται από ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης και καταγραφής (κάμερες) και (ε) ότι ο νόμιμος κάτοχος του ονομαστικού εισιτηρίου είναι υπεύθυνος αποζημίωσης για τυχόν φθορά της θέσης του.


υπόχρεοι προς αποζημίωση για τις προκαλούμενες από τους κατόχους ονομαστικού/αριθμημένου εισιτηρίου υλικές φθορές των καθισμάτων τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, είναι: α) οι νόμιμοι κάτοχοι του ονομαστικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως εάν τη θέση κατέχει άλλος μη νόμιμος κάτοχος του ως άνω εισιτηρίου, εκτός και αν έχει εκπληρώσει τις επιβαλλόμενες από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του προηγούμενου άρθρου υποχρεώσεις του. (αναφέρεται σε κλοπή ή αλλαγή στο όνομα του εισιτηρίου)
β) οι διαγωνιζόμενες Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α. των οποίων είναι οπαδοί.

Οι ανωτέρω ευθύνονται εις ολόκληρον οι δε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. διατηρούν το δικαίωμα της αναγωγής εις βάρος των υπαιτίων οπαδών τους.


και τέλος για αλλόθρησκους που διαβάζουν το φόρουμ :

3. Εξαιρείται η Football League από την εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικού ονομαστικού συστήματος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων κατά την αγωνιστική σεζόν 2015−2016.

:mrgreen:

αυτά. μπορείτε να διαβάσετε όλο το ΦΕΚ πατώντας στο λινκ στην κορυφή. μπορείτε να σχολιάσετε το νόμο, αλλά κόσμια μπας και βγάλουμε άκρη.
"να παραμερίσουμε όλοι τα πάθη και τις διαφορές μας.Συσπειρωμένοι όλοι θα τα καταφέρουμε."Θ4
"Μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για σένα αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον ΠΑΟΚ."ΠΑΟΚ N.Y Club
"Της πατρίδος μου η σημαία έχει χρώμα ασπρόμαυρο"
Άβαταρ μέλους
K_geo
 
Δημοσιεύσεις: 17024
Εγγραφή: Τετ 27 Μάιος 2009, 16:36
Τοποθεσία: 74χλμ απο Τουμπα.

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό stephanos » Σάβ 26 Σεπ 2015, 01:37

Ωραιος ο K_geo. Τουλάχιστον βγάλαμε μια άκρη.
Καμια καταπολέμηση της βίας και άλλα ανέκδοτα. Το ζουμί είναι αυτό που αναφέρεται στην παρ. 3 και που θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Και που προφανώς υπογράφουμε.
Γι'αυτό δεν φτάνει η ταυτότητα, που είναι το κατεξοχήν έγγραφο ταυτοπροσωπίας και που είμαστε υποχρεωμένοι να κουβαλάμε μαζί μας πάντα.

Εξακολουθώ να αναρωτιέμαι πού τους χρειάζεται ο ΑΜΚΑ.

Ξέρει ο Φρανκ
Ξέρει ο Φρανκ.
Άβαταρ μέλους
stephanos
 
Δημοσιεύσεις: 3256
Εγγραφή: Κυρ 10 Αύγ 2008, 02:47

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό Μπαρκαρούτσος » Σάβ 26 Σεπ 2015, 06:46

Προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη βία στα γήπεδα. Ή έτσι δείχνουν.
Όλα έτσι ξεκινάνε...μετά θα το φέρουν αλλού, προετοιμάζεται σιγά σιγά το έδαφος για κάτι μεγαλύτερο..και άλλα που θα χαρακτηριστούν συνωμοσιολογίες, οπότε σταματώ εδώ.


Για τα διαρκείας πάντως δεν λέει κάτι...
Ο γαύρος είναι ανίκητος, λέγατε, θυμάστε; Τώρα γύρισε ο τροχός, πουτάνες τώρα σωπάστε για ν'ακούσετε τα γέλια των χαμένων που πάνω στα συντρίμμια σας χορεύουν.
Άβαταρ μέλους
Μπαρκαρούτσος
 
Δημοσιεύσεις: 30305
Εγγραφή: Κυρ 01 Μαρ 2009, 18:27
Τοποθεσία: Βορράς

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό Μαυρο Χιονι » Σάβ 26 Σεπ 2015, 10:26

Το πιο σημαντικό δεν αναφέρθηκε. Πόσο θα είναι το κόστος της; Και με την πάροδο των δύο ετών πόσο θα είναι το κόστος της ανανέωσης της;
Όσοι πάμε, τόσοι γυρίζουμε!
Άβαταρ μέλους
Μαυρο Χιονι
 
Δημοσιεύσεις: 7163
Εγγραφή: Τετ 11 Δεκ 2013, 23:23

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό pirate_salonica » Σάβ 26 Σεπ 2015, 10:40

Κάπου διάβασα πως θα κοστίζει 2 ευρώ τώρα σίγουρος δεν είμαι.
Άβαταρ μέλους
pirate_salonica
 
Δημοσιεύσεις: 1586
Εγγραφή: Πέμ 09 Ιουν 2011, 20:46

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό dimbar » Σάβ 26 Σεπ 2015, 10:44

Το κόστος είναι 2 ευρά.

Σκηνικό που δεν ξέρω πόσο απέχει απ την πραγματικότητα.....

1.Στο γήπεδο ακούγεται το ''να καεί να καεί η πουτάνα η Βουλή''
2.Ο όποιος εισαγγελέας ασκεί δίωξη για ''εξύβριση του Πολιτεύματος'' και ''αντεθνικά συνθήματα'' ''πρόσκληση σε στάση''
ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερές του γουστάρει.
3.Από την καταγραφή των καμερών, επιλέγεται συγκεκριμένο κομμάτι της κερκίδας, εντοπίζονται επιλεκτικά 10 άτομα γίνεται επίκληση της ταυτοποίησης με την ΕΘΝΙΚΗ κάρτα φιλάθλου και παραπέμπονται.

Οι ''politically correct'' τα βρίσκουν όλα καλώς καμωμένα, οι υπόλοιποι?

Ακόμη κι αν δεχθούμε πως οι προθέσεις τους είναι αγνές, πως αιτιολογείται η απαίτηση κάρτας για τα παιδιά?
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.However you can fool most of the people most of the time.
Άβαταρ μέλους
dimbar
 
Δημοσιεύσεις: 2443
Εγγραφή: Σάβ 07 Μαρ 2009, 23:54

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό kaltirim » Σάβ 26 Σεπ 2015, 10:52

Δύο ευρώ διάβασα ότι έχει η έκδοσή της. Κάτι για ανανέωση δεν είδα. Δεν ξέρω αν θα χρειάζεται, εφόσον το AMKA και τα λοιπά στοιχεία που θα έχει επάνω δεν αλλάζουν.
Άβαταρ μέλους
kaltirim
 
Δημοσιεύσεις: 438
Εγγραφή: Παρ 03 Ιουν 2011, 22:49

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό Φοίνικας » Σάβ 26 Σεπ 2015, 10:55

dimbar έγραψε:Το κόστος είναι 2 ευρά.

Σκηνικό που δεν ξέρω πόσο απέχει απ την πραγματικότητα.....

1.Στο γήπεδο ακούγεται το ''να καεί να καεί η πουτάνα η Βουλή''
2.Ο όποιος εισαγγελέας ασκεί δίωξη για ''εξύβριση του Πολιτεύματος'' και ''αντεθνικά συνθήματα'' ''πρόσκληση σε στάση''
ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερές του γουστάρει.
3.Από την καταγραφή των καμερών, επιλέγεται συγκεκριμένο κομμάτι της κερκίδας, εντοπίζονται επιλεκτικά 10 άτομα γίνεται επίκληση της ταυτοποίησης με την ΕΘΝΙΚΗ κάρτα φιλάθλου και παραπέμπονται.

Οι ''politically correct'' τα βρίσκουν όλα καλώς καμωμένα, οι υπόλοιποι?

Ακόμη κι αν δεχθούμε πως οι προθέσεις τους είναι αγνές, πως αιτιολογείται η απαίτηση κάρτας για τα παιδιά?


Δεν θα γίνει τίποτα απ όλα αυτά.
Η κάρτα για τα παιδιά, είναι εικάζω, για να μην στο όνομα ενός ανήλικου, εμφανιστεί κανας μαντράχαλος.
Άβαταρ μέλους
Φοίνικας
 
Δημοσιεύσεις: 1100
Εγγραφή: Σάβ 30 Μάιος 2015, 08:56

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό Sera4 » Σάβ 26 Σεπ 2015, 10:57

χουντικες τακτικες και παιδομαζωμα αυτη ειναι η περιληψη της καρτας φιλαθλου...

δυστυχως για ακομη μια φορα θα την πληρωσει το δεντρο και οχι το δασος ο νομος ορφανου δεν εφυγε ποτε...
Αν δεν αγωνίζεσαι γι αυτά που πιστεύεις, μην κλαις γι αυτά που σου στερούν...
Άβαταρ μέλους
Sera4
 
Δημοσιεύσεις: 12821
Εγγραφή: Τετ 06 Αύγ 2008, 16:43

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό dimbar » Σάβ 26 Σεπ 2015, 11:03

Φοίνικας έγραψε:
dimbar έγραψε:Το κόστος είναι 2 ευρά.

Σκηνικό που δεν ξέρω πόσο απέχει απ την πραγματικότητα.....

1.Στο γήπεδο ακούγεται το ''να καεί να καεί η πουτάνα η Βουλή''
2.Ο όποιος εισαγγελέας ασκεί δίωξη για ''εξύβριση του Πολιτεύματος'' και ''αντεθνικά συνθήματα'' ''πρόσκληση σε στάση''
ή οτιδήποτε άλλο παρεμφερές του γουστάρει.
3.Από την καταγραφή των καμερών, επιλέγεται συγκεκριμένο κομμάτι της κερκίδας, εντοπίζονται επιλεκτικά 10 άτομα γίνεται επίκληση της ταυτοποίησης με την ΕΘΝΙΚΗ κάρτα φιλάθλου και παραπέμπονται.

Οι ''politically correct'' τα βρίσκουν όλα καλώς καμωμένα, οι υπόλοιποι?

Ακόμη κι αν δεχθούμε πως οι προθέσεις τους είναι αγνές, πως αιτιολογείται η απαίτηση κάρτας για τα παιδιά?


Δεν θα γίνει τίποτα απ όλα αυτά.
Η κάρτα για τα παιδιά, είναι εικάζω, για να μην στο όνομα ενός ανήλικου, εμφανιστεί κανας μαντράχαλος.


Χαίρομαι για την απόλυτη σιγουριά σου και ελπίζω να χεις δίκιο, αλλά πριν κάποιους μήνες στάλθηκαν καμμιά 40αριά οργανωμένοι για ''σύσταση συμμορίας'' κι ένα τσουβάλι ακόμα κατηγορίες που κατέπεσαν παρ όλα αυτά ακόμη τρέχουν.
Οποιος καίγεται στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι ειδικά σε μιά χώρα που το Συνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο και οι περιβόητοι ''θεσμοί'' εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.However you can fool most of the people most of the time.
Άβαταρ μέλους
dimbar
 
Δημοσιεύσεις: 2443
Εγγραφή: Σάβ 07 Μαρ 2009, 23:54

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό K_geo » Σάβ 26 Σεπ 2015, 11:36

Εντάξει. Δεν θέλω να ξεκινώ με τη λογική ακραίων σεναρίων, όπως πχ το παράδειγμα του dimbar. Σενάρια όμως που ναι, μπορεί σε ένα μέλλον που θα έχουμε αφεθεί στις ορέξεις της εξουσίας και δεν θα προβληματιζόμαστε για τις επιλογές και τις πράξεις της, να γίνουν πραγματικότητα...

Όμως δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον για την ώρα, αυτός είναι ο σκοπός της κάρτας φιλάθλου.

Το βασικό, τουλάχιστον για την ώρα, είναι να κατανοήσουμε τη λογική που θέλει να εκφράσει, τον τρόπο συμπεριφοράς που (ναι) επιβάλλει :twisted: αλλά και τις υποχρεώσεις που μας καλούν να λάβουμε ώς...φίλαθλοι.

άλλωστε, πάντα δίνω σημασία στο όνομα και αν μη τι άλλο δεν μιλάμε για κάρτα...οπαδού, αλλά φιλάθλου. ;)

Είναι πολλά τα κενά και οι ασάφειες και σίγουρα με την έναρξη της θα είναι πολλά τα προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. πρώτα απο όλα οι υποδομές, που δεν υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό γηπέδων. Δεύτερον οι διαδικασίες, που ποτέ δεν ήταν στα φόρτε του Έλληνα και ειδικά όταν μιλάμε για μια ακόμα...ταυτότητα. δλδ κάτι που ΔΕΝ σου αποφέρει υλικό κέρδος αλλά είναι υποχρέωση και μόνο. Τρίτον ο έλεγχος και φυσικά, τα κέντρα όπου θα μπορεί κανείς να προμηθευτεί τέτοια κάρτα. Είτε καθε Κυριακή βρίσκεται σε γήπεδο, είτε μια Κυριακή το χρόνο. Δεν θεωρώ ότι οι παε θα ειναι σε θεση να υποδεχτουν μαζικα διαφορους φιλαθλους,διαφορετικων ομαδων, και να τους εξυπηρετησουν. οποτε καποιος κοινος φορεας θα πρεπει να βρεθει και να στηθει σε ΟΛΕΣ τις Ελλ.πόλεις. πχ τα ΚΕΠ. Αυτό ορίζει τουλάχιστον η λογική! :roll: 8-)

Τεσπα. μεγάλο θέμα και μεγάλη συζήτηση και έχει μεγάλο δρόμο ακομα γιατί είναι μεγάλο εγχείρημα, όπως επίσης είναι και δομημένο με ασάφεια... :mrgreen:

συν αυτό που θέτει ο σερα4 είναι τεράστιο κομμάτι, κάτι που φαίνεται και απο χθές με το πέσιμο και σφράγισμα 2 συνδέσμων. ω θεε τι τύχη, ήταν του ΠΑΟΚ. Για τα λοστάρια του μανιάτη ακόμα δεν μαθαμε τίποτα... :twisted: :twisted:

Και αυτό είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό απο την εξουσία. ότι η ισονομία θέλει πολλά, πάρα πολλά παραπάνω απο μια κάρτα φιλάθλου για να εξασφαλιστεί. και η ισονομία, έστω το αίσθημα αυτής, μπορεί να καταπολεμήσει πολύ, πάρα πολύ περισσότερο τη βία απο ότι ενα κομμάτι χαρτί.
"να παραμερίσουμε όλοι τα πάθη και τις διαφορές μας.Συσπειρωμένοι όλοι θα τα καταφέρουμε."Θ4
"Μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ για σένα αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον ΠΑΟΚ."ΠΑΟΚ N.Y Club
"Της πατρίδος μου η σημαία έχει χρώμα ασπρόμαυρο"
Άβαταρ μέλους
K_geo
 
Δημοσιεύσεις: 17024
Εγγραφή: Τετ 27 Μάιος 2009, 16:36
Τοποθεσία: 74χλμ απο Τουμπα.

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό danirifle » Σάβ 26 Σεπ 2015, 14:09

εγώ προσωπικά είμαι 1926% κατά της κάρτας φιλάθλου

1) πιστεύω ότι είναι μέσο - εργαλείο του συστήματος σε συνεργασία με την αστυνομία, για να "παραπέμπονται" όσοι πρέπει και να γίνουν οι κερκίδες "καθώς πρέπει". το πρόβλημα τώρα είναι οι κροτίδες, σε λίγο καιρό θα είναι οι πυρσοί, αργότερα θα γίνουν τα υβριστικά και στο τέλος δε θα αφήνουν όρθιους.

2) πιστεύω ότι είναι ένα αρχικό αλλά πολύ δυνατό πείραμα για το πως θα αντιδράσει ο κόσμος, ώστε να έρθει σιγά σιγά και η "κάρτα του πολίτη" κλπ κλπ.

ελπίζω ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ, με μπροστάρηδες ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ να αντιταχθούνε ενεργά σε αυτό το χουντικό πραξικόπημα, με πορείες, αποχές και ό,τι άλλο χρειαστεί

εγώ προσωπικά δε θα βγάλω κάρτα φιλάθλου
θα υποστώ τη συνέπεια του να χάσω το γήπεδο (που με κρατάει πολλές φορές όρθιο σε κάποιες καταστάσεις), να χάσω την ΤΟΥΜΠΑ, την ΠΑΟΚΑΡΑ
ή θα αναγκαστώ να πηγαίνω γήπεδο με κασκόλ, γυαλιά, καπέλο, full face κλπ

εύχομαι ειλικρινά η κοινωνία να αντιδράσει
και πόσο μάλλον τα οπαδικά κινήματα πανελληνίως, τα οποία είναι κατεξοχήν αντιδραστικά σε τέτοιου είδους μέτρα
ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ...
Άβαταρ μέλους
danirifle
 
Δημοσιεύσεις: 7473
Εγγραφή: Τρί 18 Νοέμ 2008, 15:03
Τοποθεσία: ΘΗΒΑ

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό Μπαρκαρούτσος » Σάβ 26 Σεπ 2015, 14:19

K_geo έγραψε:Για τα λοστάρια του μανιάτη ακόμα δεν μαθαμε τίποτα... :twisted: :twisted:


Αααααα :lol: :lol: :lol: :lol: θυμάμαι που είχα στείλει στο Facebook του Kyr Kyr και τον ρώτησα αν θα κάνει κάτι η Π.Α.Ε. γι'αυτό και με λέει "Θα γίνουν κινήσεις" ή "Ετοιμάζονται κινήσεις", κάτι τέτοιο...


Καλά, σε κάποια πράγματα είμαστε ακόμη πίσω.. Φαντάσου τώρα να βγει ο Alonso με τον Lewandovski φωτογραφία με λοστούς και η BVB, το γερμανικό κράτος, οι εισαγγελείς και οι πάντες όλοι να μην κάνουν ΤΙΠΟΤΑ!
Συνυπεύθυνοι όλοι, απλά.
Ο γαύρος είναι ανίκητος, λέγατε, θυμάστε; Τώρα γύρισε ο τροχός, πουτάνες τώρα σωπάστε για ν'ακούσετε τα γέλια των χαμένων που πάνω στα συντρίμμια σας χορεύουν.
Άβαταρ μέλους
Μπαρκαρούτσος
 
Δημοσιεύσεις: 30305
Εγγραφή: Κυρ 01 Μαρ 2009, 18:27
Τοποθεσία: Βορράς

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό che4 » Σάβ 26 Σεπ 2015, 14:25

εγω ειμαι υπερ ετσι κι αλλιως εχω καμια 45αρια καρτες ας γινουν 46 :lol: :lol: :lol: :lol:
Άβαταρ μέλους
che4
 
Δημοσιεύσεις: 7316
Εγγραφή: Σάβ 16 Οκτ 2010, 21:27

Re: ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Δημοσίευσηαπό xlebouras » Σάβ 26 Σεπ 2015, 14:28

Η καρτα φιλαθλου θα δωσει την ευκαιρια σε οικογενειαρχες και μετριοπαθεις πολιτες να δουνε μπαλα κατι που η βια στα γηπεδα τους εχει στερησει.Καιρος να γινουμε Αγγλια και να κοπουν οι βλαχομαγκιες.Η βια στο σπιτι σας οχι στα γηπεδα.
Οι μπερδεμενοι ας κατσουν σπιτι τους...
ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟ,ΤΟΥ ΠΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΒΟΥΖΑΣ
Άβαταρ μέλους
xlebouras
 
Δημοσιεύσεις: 2078
Εγγραφή: Παρ 12 Μαρ 2010, 17:32
Τοποθεσία: Καππαδοκία/Αϊβαλί/Σμύρνη

Επόμενο

Επιστροφή στο Γενική Συζήτηση

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες

metin2 pvp metin2 pvp serverler mt2 pvp metin2 pvp silkroad pvp knight pvp metin2 pvp serverler pvp serverler